Vi trùng Ä'ược tìm thấy khắp mọi nÆ¡i trên thế giá»›i. Có bá»'n loại vi trùng: vikhuẩn(bacteria), vi rút(viruses), nấm(fungi), và Ä'á»™ng vật nguyên sinh(protozoa).Chúng có thể xâm nhập thá»±c vật và Ä'á»™ng vật (bao gá»”m con người), và Ä'ôi khi chúngcó thể làm cho chúng ta bệnh. Sá»± khá»­ trùng cho những nhà thẩm mỹ thường liênquan Ä'ến việc chá»'ng vi trùng có hại và những loại nấm(fungi) cÅ©ng nhÆ° virút(viruses).